Przejdź do treści

SKLEP ZOSTAŁ WYŁĄCZONY DO ODWOŁANIA!

Sklep internetowy działający pod adresem www.copyrem.pl/sklep/ jest platformą prowadzoną przez jednoosobową działalność gospodarczą  pod firmą COPY REM Artur Remin z siedzibą w Chorzowie 41-503 przy ulicy Kościuszki 69/2 identyfikującą się numerem nip : 6321907310 Dane kontaktowe:
 • Adres email: sklep@copyrem.pl
 • Numer telefonu: 32 494 4394 ; 790 777 132
 • Numer faxu: 32 718 6003
 •  Warunki realizacji zamówienia
 1. Użytkownik może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.copyrem.pl.
 2. W koszyku, Użytkownik wskazuje: a) zamawiane produkty; b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury lub paragonu; c) sposób dostawy; d) sposób płatności; e) (opcjonalnie) kod rabatowy; f) (opcjonalnie) uwagi w przedmiocie zamówienia.
 3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia : a) wybór produktu; b) wybór opcji dostawy (odbiór osobisty, Paczka – DPD, INPOST, DHL, GLS) c) wybór formy płatności (płatność gotówką przy odbiorze, przelew tradycyjny, za pośrednictwem systemów płatności – Imoje.pl, PayU) d) potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Po złożeniu zamówienia, stanowiącego ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, COPY REM przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem COPY REM o przyjęciu oferty. Umowa jest uważana za zawartą z chwilą dojścia do Użytkownika potwierdzenia rejestracji zamówienia. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, przed dojściem potwierdzenia COPY REM o rejestracji zamówienia, oferta złożona przez dokonanie zamówienia przestaje wiązać.
 5. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Użytkownika w zależności od jego wyboru:
 6. a) udostępniony do odbioru osobistego b) wysłany na adres wskazany w zamówieniu.
 7. COPY REM zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez COPY REM produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 8. Użytkownik jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie.
 9. Dane uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu przeznaczone są wyłącznie do wiadomości Użytkownika i nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 •  Ceny produktów
 1. COPY REM zamieszcza informacje o produktach na stronie sklepu i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny zamieszczane przy produkcie na stronie sklepu zawiera podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych (zł)
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, a bezpośrednio przed ostatecznym złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Całkowita wartość zamówienia uwzględnia cenę, oraz koszty przesyłki.
 5. COPY REM zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 •  Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:
 2. a) gotówką, b) przelewem bankowym (przedpłata) na konto COPYREM,
 3. c) za pośrednictwem systemów płatności – Imoje.pl, PayU
 • 4 Czas realizacji zamówień
 1. Przedmiot zamówienia jest przekazywany niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy, do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej wskazanej w zamówieniu przez Użytkownika lub przygotowany do odbioru osobistego. Użytkownik, który wybrał możliwość osobistego odbioru przedmiotu zamówienia otrzymuje informację od COPY REM, że przedmiot zamówienia został przygotowany do odbioru.
 2. W przypadku zamówienia dokonanego przez Użytkownika, realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w okresie 21 dni od dnia zawarcia umowy.
 •  Warunki reklamacji
 1. COPY REM ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi przedmiotu zamówienia wolnego od wad. COPY REM ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w artykułach 556 i 5561 – 5563.
 2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku (12 miesięcy) od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia,.
 3. COPY REM w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Warunkiem koniecznym, aby COPY REM rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Użytkownika reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji przez Użytkownika, COPY REM wezwie Użytkownika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres ul. Sławka 5/6, 40-833 Katowice.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Użytkownika – COPY REM naprawi lub wymieni Użytkownikowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zwrotem należności za reklamowany produkt, COPY REM zwróci także koszty dostarczenia i zwrotu przesyłki.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na niekorzyść Użytkownika, konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócenia się o interwencję do neutralnej strony, takiej jak rozjemca w postępowaniu pojednawczym, mediator, rzecznik praw.
 •  Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez COPY REM mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.
 •  Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z działem handlowym.
 2. Użytkownik może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu bez podawania przyczyny. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmowała wiele rzeczy, które były dostarczone osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt COPY REM, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu.
 5. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biura COPY REM, w którym dokonano zakupu (adresy dostępne na stronie www.copyrem.pl w zakładce „Kontakt”) lub na: ul. Sławka 5/6, 40-833 Katowice.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do COPY REM.
 7. Odstąpienie od umowy jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
 8. COPY REM nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych przez Użytkowników za pobraniem i nie odpowiada za koszty poniesione przez Użytkowników związane z takimi przesyłkami.
 9. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 •  Zwrot należności Użytkownikom
 1. COPY REM dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku: a) odstąpienia od Umowy przez konsumenta, b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. W przypadku zwrotu przedmiotu zamówienia (odstąpienie od umowy) przez , COPY REM dokona zwrotu należności Użytkownikowi (wraz z kosztami dostarczenia przedmiotu zamówienia do konsumenta) niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym COPY REM otrzymał oświadczenie Użytkownika-konsumenta o odstąpieniu.
 3. COPY REM może wstrzymać się ze zwrotem należności-konsumentowi, wskazanych w ust. 2 powyżej, do chwili otrzymania przedmiotu zamówienia z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania przedmiotu zamówienia, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Użytkownika. COPY REM nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Użytkownikowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej.
 5. W przypadku Użytkownika, który skorzystał z uprawnienia do odstąpienia od umowy, COPY REM może dokonać zwrotu należności przelewem bankowym, jeżeli ten sposób płatności został wybrany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. W przypadku wyboru sposobu płatności gotówką, zwrot należności w formie przelewu bankowego nastąpi pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na taki sposób zwrotu należności oraz przekazania COPY REM informacji o numerze rachunku bankowego, na który dokonany miałby zostać zwrot. Koszty zmiany sposobu zwrotu należności ponosi COPY REM.
 6. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez COPY REM, COPY REM nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 •  Dane osobowe
 1. Rejestrując się w w sklepie Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez COPY REM danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP, dane teleadresowe firmy) w celu realizacji zamówień Użytkownika dokonywanych w sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Użytkownika w sklepie.
 3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Użytkownika o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez COPY REM.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest COPY REM.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.
 7. Użytkownicy sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 •  Newsletter
 1. Użytkownik ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) sklepu.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez sklep korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w § 10 powyżej.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter za pośrednictwem Opiekuna handlowego lub samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter.
 •  Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. COPY REM nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014.
 8. COPY REM zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez COPY REM, nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od momentu udostępnienia na stronie www.copyrem.pl/reuglamin-sklepu/ zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
[button link=”https://www.copyrem.pl/formularz-reklamacji/ ‎”]FORMULARZ REKLAMACJI[/button] [button link=”https://www.copyrem.pl/wp-content/uploads/2015/01/Oświadczenie-o-odstąpieniu-od-umowy.doc”]Oświadczenie o odstąpieniu od umowy[/button]